axial neuritis

Syn: parenchymatous neuritis.


<< amplexus   Al >>