atresia

Absence of a normal opening or normally patent lumen. Syn: clausura.

Origin

anal atresia

aortic atresia

biliary atresia

bronchial atresia

choanal atresia

esophageal atresia

atresia folliculi

intestinal atresia

atresia iridis

laryngeal atresia

pulmonary atresia

tricuspid atresia

vaginal atresia