arteria malleolaris anterior lateralis

[NA]. Syn: anterior lateral malleolar artery.


<< alkannan   antrotonia >>