apophysial, apophyseal

Relating to or resembling an apophysis. Syn: apophysary.


<< anti-S   acrinol >>