apertura, pl. aperturae

[NA]. Syn: aperture.

Origin

[L. fr. aperio, pp. apertus, to open]

apertura externa aqueductus vestibuli

apertura externa canaliculi cochleae

apertura lateralis ventriculi quarti

apertura mediana ventriculi quarti

apertura pelvis inferior

apertura pelvis minoris

apertura pelvis superior

apertura piriformis

apertura sinus frontalis

apertura sinus sphenoidalis

apertura thoracis inferior

apertura thoracis superior

apertura tympanica canaliculi chordae tympani