antitermination protein

a protein that permits RNA polymerase to transcribe through certain termination sites.