ameloblastomatous craniopharyngioma

a form of craniopharyngioma resembling an ameloblastoma.