alba

Syn: white matter.

Origin

[fem. of L. albus, white]


<< acro-   adipokinin >>