adenoepithelioma

Obsolete term for an epithelioma containing glandular elements.