Allis

Oscar Huntington, U.S. surgeon, 1836–1921. See: Allis forceps, Allis‘ sign.


<< anthraco-   anthropology >>